JSW S.A.

          Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz częściej słyszany termin, popularyzowany m.in. dzięki działaniom przedsiębiorstw funkcjonujących na naszym rynku. Jednym z nich jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – spółka stojąca na czele Grupy JSW. Głównym przedmiotem jej działalności jest wydobycie koksującego węgla kamiennego oraz produkcja koksu. Warto zauważyć fakt, że już w rok po debiucie Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych weszła ona w skład RESPECT Index. Jest to indeks giełdowy wyróżniający spółki odpowiedzialne społecznie notowane na GPW w Warszawie.

 

                W latach 2015-2017 Grupa JSW musiała przejść trudny i sięgający głęboko proces restrukturyzacji. Wciąż jest w trakcie poważnych zmian mających na celu trwały i stabilny rozwój przedsiębiorstwa. Wiele z działań podejmowanych w tym celu przez Spółkę to działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Zrównoważony rozwój planuje się osiągnąć poprzez edukację, innowacje i inwestycje. Słowo klucz, które według pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej spaja strategię tego rozwoju wraz z myśleniem o odpowiedzialnym zarządzaniu jestSZACUNEK. Ma on wiele wymiarów, które zostały przedstawione w dalszej części artykułu.

         Pierwszym założeniem nowej strategii JSW przyjętej w 2017 roku jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, aby móc rozwijać się w zrównoważony sposób. Podstawą zatem jest szacunek do nauki i naukowców, z którymi Grupa JSW ma zamiar podjąć i podejmuje współpracę w zakresie konkretnych projektów badawczych. Ma to na celu poszukiwanie takich innowacyjnych rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby na uczynienie procesu pozyskiwania i przeróbki węgla bezpieczniejszym, efektywniejszym oraz przyjaznym dla środowiska. Aby to osiągnąć, władze spółki zdecydowały o powołaniu do życia spółki JSW Innowacje. Dzięki temu realizacja projektów badawczo-rozwojowych wewnątrz Grupy JSW będzie nie tylko dużo łatwiejsza, lecz także pozwoli to na stworzenie fundamentu współpracy z jednostkami naukowymi i ośrodkami akademickimi, a także z biznesem.

 Kolejnym ważnym punktem w strategii jest szacunek dla zdrowia i życia pracowników. Branża, w jakiej działa Grupa JSW należy do najbardziej zagrożonych, jeśli chodzi o wypadki przy pracy, dlatego też bezpieczeństwo i higiena pracy muszą być traktowane na równi z produkcją i wynikiem ekonomicznym. JSW zobowiązuje się, że system zarządzania BHP w kolejnych latach zostanie objęty strategią zrównoważonego rozwoju, będzie poddawany zewnętrznym audytom i będzie posiadał ważne certyfikaty. Mimo konieczności ograniczania wydatków i utrzymywania reżimu kosztowego corocznie zabezpieczane będą specjalne środki finansowe na profilaktykę w zakresie BHP, niezbędne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Oprócz tego Spółka planuje położyć większy nacisk na mechanizację i automatyzację pracy pod ziemią, co umożliwi stopniowe wycofywanie ludzi z obszarów szczególnie zagrożonych wypadkami. Punktem docelowym w zakresie ochrony zdrowia i życia człowieka jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy do minimum i osiągnięcie poziomu 0 wypadków śmiertelnych.

           Szacunek dla każdego człowieka, wspólnoty pracowników, ale też majątku Grupy JSW również zajmuje ważne miejsce w strategii zrównoważonego rozwoju. W samej Spółce zatrudnienie w 2017 roku znalazło dwadzieścia tysięcy ludzi, zaś w całej Grupie ponad dwadzieścia sześć tysięcy. Oczywiste jest, że w tak dużej grupie ludzi znajdują się osoby o różnych poglądach, systemie wartości, kulturze osobistej itd. Z tego powodu jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed JSW, jest zbudowanie takiej kultury organizacyjnej, która będzie oparta przede wszystkim na szacunku do drugiego człowieka. Spółka dąży do stworzenia takich warunków, aby nie dochodziło do przypadków związanych z dyskryminacją ze względu na np. płeć, wiek, mobbingiem, łamaniem praw pracowniczych czy innymi nieetycznymi zachowaniami. Chodzi także o stworzenie efektywnego systemu komunikacji na linii władze Spółki – pracownicy tak, aby informacje krążące między nimi były niezniekształcone i rzetelne, i aby pracownicy zrozumieli, że są słuchani, a Zarząd stara się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.

         Grupa JSW wychodzi z założenia, że najlepszą miarą odpowiedzialności jest efektywność. Surowce naturalne, których wydobyciem zajmuje się to przedsiębiorstwo, są wyczerpywalne i nieodnawialne, co oznacza, że muszą być szanowane, a zatem w pełni wykorzystane. Można to osiągnąć na różne sposoby. Znaczący postęp technologiczny pozwala na opłacalne wydobywanie węgla z cienkich pokładów, co niegdyś było uznawane za niemożliwe. Mimo istniejących ograniczeń finansowych Grupa JSW ma dalej dążyć do rozwoju systemów ujmowania znajdującego się w podziemnych złożach metanu, a także analogicznie do tworzenia systemów ujmowania gazu koksowniczego, z których to paliw będzie można produkować energię. Kolejnym obszarem kluczowym z punktu widzenia badań i rozwoju są projekty związane z technologiami tzw. czystego węgla. Należy do nich między innymi projekt JSW dotyczący Błękitnego Węgla, którego produkcja pozwala uzyskać paliwo praktycznie bezdymne. Paliwo to może być stosunkowo czysto spalane nawet w najprostszych paleniskach, co może przyczynić się do polepszenia jakości powietrza zimą w polskich miastach.

              Szacunek dla środowiska naturalnego oraz najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego również nie jest bez znaczenia dla Grupy JSW. O ile poprzedni cel jest celem raczej długoterminowym, o tyle ten ma zapewnić bezpieczeństwo środowiskowe w dniu dzisiejszym. Przykładem takiego działania jest racjonalna polityka w zakresie wykorzystania metanu (który jest gazem o ponad dwudziestokrotnie silniejszych właściwościach cieplarnianych niż dwutlenek węgla), a także odpowiedzialne postępowanie z zasolonymi wodami dołowymi, tak by możliwie najmniej oddziaływać na życie przyrodnicze Odry, do której to są one odprowadzane za pomocą systemu retencyjno-dozującego „Olza”, czy też odsalanie ich, jak to ma miejsce z wodą z kopalni „Budryk”.

             Ambicją Grupy JSW jest także coraz większa otwartość na społeczność lokalną. Ma być to osiągnięte poprzez zainicjowanie cyklicznych spotkań Zarządu z samorządowcami gmin, w których prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, tak by najlepiej móc poznać potrzeby lokalnej społeczności. Już teraz JSW kieruje swoją pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Dzięki jej pomocy grupa 200 dzieci pochodzących z najbiedniejszych rodzin, codziennie przez cały rok ma zapewniony ciepły posiłek. Oprócz tego Spółka dofinansowuje sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dla najmłodszych. Uzdolniona młodzież z rodzin najuboższych również dostaje wsparcie od JSW w postaci stypendiów, fundowania nagród w wielu konkursach wiedzy czy też finansowania wyjazdów zagranicznych na Międzynarodowe Targi Wynalazczości. Spółka jest strategicznym sponsorem drużyny siatkarskiej Jastrzębski Węgiel oraz hokejowej JKH GKS Jastrzębie. Pracownicy JSW w ramach wolontariatu pracowniczego z ogromnym zapałem angażują się rokrocznie w projekt Szlachetna Paczka, który pozwala uszczęśliwić w okresie świątecznym wiele potrzebujących rodzin. Pracownicy Biura Zarządu organizują również w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zbiórkę zabawek i przyborów szkolnych, które trafiają potem do dzieci z najbiedniejszych rodzin. To nie wszystkie działania Grupy JSW, jakie podejmuje i planuje podjąć dla społeczności lokalnych. Aby omówić je wszystkie, trzeba by stworzyć osobny artykuł poświęcony tylko takiej działalności.

            Kolejnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju jest szacunek dla potrzeb i oczekiwań klientów. Pozwala na to między innymi utrzymywanie wysokiej jakości oferowanych produktów. Posiadanie i utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania jakością jest na dzień dzisiejszy warunkiem koniecznym obecności na rynku. Wdrożone normy PN-EN ISO 9001 oraz PN-ISO/IEC 27001 w zakresie wydobywania, przeróbki i sprzedaży węgla są certyfikowane przez renomowane podmioty i polityka taka będzie kontynuowana w kolejnych latach. Nie bez znaczenia jest także regularny dialog z poszczególnymi klientami, czy to przez bezpośrednie spotkania, czy poprzez telekonferencje. Pozwala to zbudować bliższe, partnerskie relacje. Na podstawie wniosków płynących z dialogu z odbiorcami prowadzone są również regularne przeglądy mające na celu doskonalenie procedur reklamacyjnych oraz procesu badania jakości surowca. Dobry kontakt z głównymi odbiorcami Grupa JSW chce wykorzystać także do podejmowania wspólnych działań, mających na celu dążenie do efektywnego i odpowiedzialnego wykorzystania surowców nieodnawialnych dostarczanych przez Grupę.

               Ostatnim już punktem na liście założeń strategii rozwoju jest szacunek dla transparentności i uczciwości w zarządzaniu. Grupa JSW ma świadomość tego, jak ważna jest transparentność i otwartość, dlatego zobowiązuje się do regularnej sprawozdawczości wyników finansowych i niefinansowych, która wykracza poza minimalne wymogi wynikające z regulacji. W tym miejscu można wspomnieć o niektórych dobrych praktykach związanych z otwartą komunikacją. Przykładem jest możliwość sprawdzenia przez każdego zainteresowanego parametrów ilościowych i jakościowych wód odprowadzanych przez system retencyjno-dozujący „Olza”, który był już wspomniany. Grupa JSW planuje dobrowolnie przyłączyć się do inicjatywy ONZ Global Compact – zrzeszającej 9000 największych firm i 3000 instytucji z całego świata – i zobowiązać się do przestrzegania 10 zasad będących fundamentem tej inicjatywy, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji.

          Wszystkie te działania, zarówno te już podejmowane oraz te zaplanowane pokazują, że Grupa JSW opiera swoje funkcjonowanie na zasadach odpowiedzialnego biznesu. Stawianie na dobro pracowników, dbanie o środowisko i społeczności lokalne to elementy, które powinny cechować każde współczesne przedsiębiorstwo.

Więcej o strategii CSR