LOTOS S.A.

              Grupa LOTOS S.A. to polskie przedsiębiorstwo działające głównie w branży poszukiwań wydobycia i dystrybucji ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych. Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej w Gdańsku –to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. Historia założenia tej firmy sięga roku 1971 roku, gdy została podjęta decyzja o budowie rafinerii w Gdańsku. Obecną nazwę spółka zyskała w roku 2003. W 2005 roku Grupa LOTOS S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki bardzo rozwiniętej działalności odpowiedzialnej społecznie LOTOS znalazł się także w RESPECTIndex już od początku jego istnienia. Warto przyjrzeć się działaniom podejmowanym przez to przedsiębiorstwo.

             Odpowiedzialność LOTOSU wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki postępowaniu zgodnie z obranymi wcześniej wartościami:

  •       Czystość –przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz zapewnienie o   etycznej i uczciwej konkurencji, a także przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka,

  •       Otwartość –stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawienie na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w wymiarze międzynarodowym,

  •       Innowacyjność –docenienie kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o sile i rynkowych perspektywach firmy,

                    Odpowiedzialność –postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, bezpieczeństwa kraju i jego pozycji na świecie. To także przewidywanie i uwzględnianie konsekwencji podejmowanych decyzji, wypełnianie swoich zobowiązań i dotrzymywanie słowa oraz nieskładanie deklaracji bez pokrycia.

                   Już w latach 2007 –2009 Grupa LOTOS publikowała raporty prezentujące finansowe, społeczne i środowiskowe aspekty działalności, jednak były one przedstawiane osobno. W 2010 roku jako pierwsza spółka w Polsce, LOTOS wprowadził nowy model raportowania, który spełnia wymogi zarówno sprawozdawczości finansowej, jak również raportowania z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Dzięki nim możliwe jest dokonywanie porównań w odniesieniu do postępów we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności. Połączenie wyników finansowych i niefinansowych jest korzystne także dla inwestorów. Według niezależnych badań uwzględnienie kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym może ograniczyć ryzyko inwestycyjne aż o jedną trzecią. Zintegrowany model raportowania powstały przy użyciu uznanego standardu GRI daje odbiorcom możliwość obiektywnej i kompleksowej oceny wyników przedsiębiorstwa.

                   Grupa LOTOS kładzie duży nacisk na odpowiedzialność wobec pracowników. Nie bez znaczenia jest ich bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, dlatego prowadzone są systematycznie akcje edukacyjne na temat zagrożeń, jakie mogą występować w środowisku pracy. Coroczna inicjatywa „Dzień BHP” cieszy się wśród pracowników coraz większą popularnością, co przekłada się także na większe zaangażowanie pracowników w projekty propagujące bezpieczne zachowania w pracy i poza nią. Dużą rolę gra także ciągły rozwój pracowników. W tym celu prowadzony jest projekt szkoleniowo-rozwojowy pod nazwą „Akademia LOTOS”, którego głównym zadaniem jest budowa partnerskiego zespołu pracowników. Również nowi pracownicy są brani pod uwagę –specjalnie dla nich powstał Program adaptacyjny „Wsparcie na starcie”, dzięki któremu łatwiej jest im odnaleźć się w strukturach firmy, poznać jej kulturę oraz wzorce zachowań.

                Utrzymywanie odpowiednich relacji ze społeczeństwem jest istotnym punktem na liście przedsiębiorstw chcących się chwalić odpowiedzialną działalnością. Dlatego też Grupa

LOTOS prowadzi szereg programów mających na celu wsparcie i pomoc nie tylko dla otoczenia firmy, ale dla wszystkich ludzi. Jednym z nich jest program „LOTOS –Mistrzowie w pasach”. Jest to program edukacyjny mający na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, przede wszystkim poprzez właściwe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Dzięki temu LOTOS pragnie wpłynąć na obniżenie liczby wypadków śmiertelnych na polskich drogach. O dobre relacje z bezpośrednim otoczeniem ma dbać program „Dobry Sąsiad”, którego głównym celem jest zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnych, w tym wyrównywanie różnic społecznych poprzez wspomaganie działań uwzględniających głównie dobro dzieci i młodzieży. W ramach programu LOTOS przewiduje m.in. wspieranie festynów rodzinnych, imprez sportowych, wspieranie działań edukacyjnych w zakresie ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, organizowanie Domów Dziecka oraz Mikołajek dla dzieci z najbliższego otoczenia, a także wspieranie przedsięwzięć społecznych, inwestycji rzeczowych bądź remontowych instytucji oświatowych. Jednym z programów wspierających polski sport jest program „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. Powstał on w 2004 roku i w kolejnych sezonach odniósł sukces sportowy i organizacyjny. Podstawowym założeniem programu jest aktywne wsparcie młodzieży trenującej skoki narciarskie i kombinację norweską poprzez wyposażanie ich w odpowiedni sprzęt sportowy. Organizowane są także zawody LOTOS Cup, po zakończeniu których fundowane są stypendia i nagrody dla najlepszych młodych skoczków, którzy zwyciężyli w klasyfikacji generalnej całego turnieju. W czasie trwania programu wzrosła liczba ludzi uprawiających te sporty, a cykl młodzieżowych zawodów LOTOS Cup został w opinii trenerów i obserwatorów jednymi z najlepiej zorganizowanych imprez dla najmłodszych skoczków na świecie.

                 Działalność dużych zakładów produkcyjnych, a zwłaszcza takich jak rafineria w Gdańsku, nie przebiega bez wpływu na środowisko naturalne. Grupa LOTOS jest świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania, dlatego też zobowiązała się do przestrzegania norm uznanych na arenie międzynarodowej, określonych przez największą na świecie organizację propagującą idee odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, tj. United Nations Global Compact. W ciągu ostatnich lat przeprowadzone zostały inwestycje, które umożliwiły:

  • zawrócenie i wykorzystanie gazów zrzutowych normalnie spalanych na pochodniach,

  • wykorzystanie gazu ziemnego jako podstawowego nośnika energetycznego w instalacjach produkcyjnych i elektrociepłowni,

  • zastosowanie gazu ziemnego jako podstawowego surowca do produkcji gazu wodorowego,

  • zmniejszenie ogólnej energochłonności zakładu.

                 LOTOS stara się także ograniczać negatywny wpływ swojej działalności na jakość wody, zanieczyszczenie środowiska odpadami czy też emisję gazów cieplarnianych. Dzieje się to m.in. dzięki ponownemu wykorzystaniu zużytej wody. Grupa LOTOS troszczy się także o gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem. W tym celu podjęła współpracę między innymi ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, w ramach której na jednym z kominów gdańskiej rafinerii założono specjalną budkę lęgową dla sokołów wędrownych. Sokoły na kominie elektrociepłowni nie są narażone na jakąkolwiek uciążliwość związaną z działalnością rafinerii, co potwierdza fakt ich gniazdowania w tym miejscu już trzeci rok z rzędu.Streaming z gniazda można obserwować na stronie www.kierunekbaltyk.pl działającej w ramach programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.

                 Aktywną działalność cały czas prowadzi Fundacja LOTOS, której misją jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego. W ostatnim czasie w ramach jej wsparcia zostały przekazane nowe inkubatory dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w szpitalu na gdańskiej Zaspie. Fundacja LOTOS

dołączyła także do firm wspierających Rejs Niepodległości, czyli wielką podróż dookoła świata Daru Pomorza, której celem było uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizacja ta wspiera także dzieci ze szkoły baletowej w Gdańsku, które są w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dzięki stypendium dzieci mają możliwość zakupić kostiumy, obuwie baletowe, a także wziąć udział w warsztatach dokształcających czy krajowych i międzynarodowych konkursach baletowych.

                 Grupa LOTOS S.A. prowadzi działania odpowiedzialne społecznie na naprawdę szeroką skalę. To tylko część z ich działań, więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://odpowiedzialny.lotos.pl.

Więcej o strategii CSR