1.jpg

CO MOŻEMY ZROBIĆ

 

Ważne, aby świadomie i odpowiedzialnie

korzystać z dostępnych paliw 

PRAWIDŁOWA METODA ROZPALANIA W PIECU

                Poprawnym sposobem rozpalania jest rozpalanie od góry. Nazywane bywa również salaniem współprądowym (czystym). Powietrze podawane jest od zimnej strony paleniska, czyli z tego samego kierunku, skąd podawane jest paliwo. W ten sposób możemy spożytkować części lotne paliwa, poprzez przepuszczenie ich przez żar, którego temperatura jest na tyle wysoka, aby dopalić części lotne. Spalamy więc dym i sadzę.
          Sprawą kluczową jest dawka powietrza, którego niedobór powoduje, że kocioł opuszcza chmura tlenku węgla i sadzy, a my tracimy dużo z dostępnej energii. W przypadku właściwej dawki powietrza z kotła wydobywa się dwutlenek węgla. Rozpalanie od góry można zastosować m.in. w ognisku, większości kotłów

rozpalanie-od-gory-etapy-1024x745-600x43

zasypowych, kominkach, piecach kaflowych i kuchennych. Niezbędny w kotłowni jest kocioł górnegospalania, który rozpoznać można po umiejscowieniu wylotu spalin z komory zasypowej: znajduje się on wyłącznie u góry. Najlepsze efekty osiągnąć można przy kotle z doprowadzaniem powietrza wtórnego lub nadmuchem. Rozpalać od góry można niemal każde paliwo. Jednocześnie należy utrzymywać kotłownie w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu ludzi (prawidłowa wentylacja, sprawny komin, sprawny kocioł).

DLACZEGO PRAWIDŁOWA METODA ROZPALANIA

JEST TAK WAŻNA?

rozpalanie-od-dolu-najgorzej.jpg

           Powszech­nie sto­so­waną metodą jest roz­pa­la­nie od dołu, czyli roz­pa­lenie niewielkiego ogni­ska i dorzucenie na wierzch kolejnych por­cji opału. Po każ­dym takim doło­że­niu powstaje mnó­stwo gęstego, śmier­dzą­cego dymu i sadzy — tym wię­cej, im więk­szą por­cję dorzu­cimy na raz. Oczy­wi­ście naj­wy­god­niej jest napchać jak najwięcej a potem przy­du­sić dopływ powie­trza, żeby się dłu­żej tliło.

      Taka metoda nie pozwala utlenić części lotnych paliwa. Uciekają one do atmosfery, zanieczyszczając ją. Jest to sposób nieefektywny. Nazywany bywa również spalaniem przeciwprądowym (brudnym). Powietrze podawane jest od gorącej strony paleniska, czyli prosto w żar. Tego typu spalanie sprawdza się

tylko wypadku koksu i węgla drzewnego. Wszystkie inne paliwa posiadają części lotne, których nie uda się w ten sposób dopalić. Powstaje wówczas chmura palnych, niewykorzystanych gazów, którą nazywamy dymem.