PGNIG

              Wśród największych polskich pracodawców działających w przemyśle ciężkim nie mogło zabraknąć przedsiębiorstwa zajmującego się wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej – jakże istotnych paliw dla światowej energetyki. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, bo to o nim właśnie mowa, zatrudnia dzisiaj około 25 tysięcy pracowników, co czyni je jednym z największych polskich przedsiębiorstw. Jego historia sięga jeszcze czasów komunistycznych, gdy w roku 1976 z połączenia Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego oraz Zjednoczenia Przemysłu Naftowego powstało Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Gazowniczego. Właściwą nazwę zyskało w roku 1982 i funkcjonuje ona aż do dziś.

          Tradycje CSR-owe sięgają w polskim przemyśle naftowym dalej niż można to sobie wyobrazić. Zostały one zapoczątkowane już w XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza – pioniera światowego przemysłu naftowego. To z jego inicjatywy powstały Kasy Brackie, czyli pierwsze w Europie instytucje ubezpieczeniowe na wypadek choroby, inwalidztwa czy starości. Robotnicy mieli możliwość korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej, a także otrzymywania emerytury po przepracowaniu 20 lat w kopalni. Ignacy Łukasiewicz był znany jako wspaniały filantrop i dobroczyńca, a przez pracowników był nazywany „ojcem”, co najlepiej oddaje poziom wzajemnych relacji.

               PGNiG zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem gazu oraz ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. Działalność ta jest istotnym elementem rozwoju polskiej gospodarki. Zapewnia także bezpieczeństwo energetyczne, a także dostarcza gaz, energię i ciepło do odbiorców biznesowych i indywidualnych. Jako Grupa firma ta jest świadome swojego wielkiego wpływu na otoczenie. Dlatego kwestie odpowiedzialności społecznej sięgają głęboko w system wartości.

           Troska o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowym priorytetem działalności PGNiG. W związku z tym firma dywersyfikuje kierunki pochodzenia dostaw gazu ziemnego, a także prowadzi ciągłe prace poszukiwawczo-wydobywcze, rozwija innowacyjne metody poszukiwania i stale dba o utrzymanie zapasów obowiązkowych. Ponadto istotnym obszarem zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego jest produkcja ciepła i energii elektrycznej. Polskie Górnictwo Nafty i Gazu znajduje się na liście Respect Index od początku jego istnienia, co oznacza, że od zawsze dba się tam  o dobrą płynność, nienaganne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i dobre relacje z interesariuszami.

              Działalność prowadzona przez GK PGNiG wiąże się z oddziaływaniem na środowisko. Dlatego firma ta stara się minimalizować negatywny wpływ, m.in. poprzez podnoszenie efektywności energetycznej. Polegają one na wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania energią czy promowaniu stosowanych już rozwiązań cechujących się wysoką efektywnością energetyczną, jak np. źródła kogeneracyjne. Oprócz tego spółki GK PGNiG prowadzą monitoring i likwidowanie powstałych zanieczyszczeń terenów oraz dołów smołowych, likwidowanie starych dołów urobkowych, kopanek i odwiertów. Tereny pokopalniane są rekultywowane poprzez stosowanie nowych technologii zestalania odpadów urobku skalnego i odwadniania płynnych odpadów płuczki. Od kilkunastu lat służby ochrony środowiska PGNiG prowadzą specjalne raporty środowiskowe. Dzięki nim wszyscy ludzie mają okazję się przekonać na temat faktycznego wpływu tej firmy na środowisko.

            PGNiG odpowiedzialne traktuje również swoich pracowników, zarówno w zakresie dialogu społecznego ze związkami zawodowymi, jak również świadczeń wobec pracowników. Pracownicy posiadają opiekę medyczną, rehabilitację zdrowotną, programy emerytalne oraz bardzo szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. Pracownicy otrzymują również wsparcie w rozwoju, mając możliwość uczestniczyć w szkoleniach krajowych i zagranicznych, korzystać ze studiów podyplomowych, podstawowych czy studiów MBA. PGNiG ma świadomość tego, że pracownicy są jednym z kluczowych fundamentów organizacji. Dlatego stworzenie przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy jest priorytetem w działaniach tej firmy. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy to jedne z głównych zobowiązań określonych w polityce QHSE.

                W związku z charakterem i skalą działalności GK PGNiG ogromną rolę gra budowanie partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. PGNiG wspiera liczne inicjatywy służące polskiej nauce i kulturze, ochronie i zachowaniu dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń. Pomocą charytatywną zajmuje się Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Organizacja powołana w 2004 roku obecnie skupia swoje działania na dwóch autorskich programach: „Być jak Ignacy” oraz „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Pierwszy z nich to program edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Zakłada on prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowane wcześniej materiały w ramach już istniejącego lub nowo założonego koła naukowego. Całość wieńczy konkurs, w którym wybierane są szkoły z każdego województwa, których prace konkursowe były najlepsze. Drugi projekt podejmuje tematykę związaną z tożsamością, historią i patriotyzmem. Promuje wartości ważne dla Polaków i polską historię. Fundacja współpracowała także ze szkołami im. Ignacego Łukasiewicza, którym zostały przekazane środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Poza tym, aby zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi oraz zmotywować ich do rzetelnej pracy w tym kierunku, Fundacja utworzyła specjalne fundusze stypendialne dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studiów z kierunków związanych z przemysłem naftowym i gazownictwem. Program ten uzyskał uznanie w programie „Dobre Stypendia” organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendium.

                 Powyższe działania pokazują, że firma PGNiG prowadzi świadomie swoją działalność, widzi jej skutki i dba o to, aby dalszy biznesowy rozwój kładł nacisk na działania, które ściśle wiążą się z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 

Więcej o strategii CSR