REGULAMIN

IV KONFERENCJI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

§ 1. Organizator

 

 1. Organizatorem Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, zwanej dalej Konferencją, organizowanej w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny Przemysł – kompleksowy zestaw narzędzi budujących wiedzę o wymaganiach i obowiązkach związanych z CSR”, jest Komitet Organizacyjny powołany przy Studenckim Kole Naukowym “Zarządzanie”,  działającym na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, al. Adama Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków.

 2. Komitet Organizacyjny Konferencji, zwany dalej Organizatorem,  składa się wyłącznie z członków i opiekunów Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie”.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Konferencja odbędzie się 07 listopada 2019 roku w Krakowie w godz. 9:00 – 16:00 na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (budynek A1) Akademii Górniczo – Hutniczej, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

 2. Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym, dostępnym dla studentów i pracowników akademickich, jednakże ilość miejsc  jest ograniczona. Zarówno na wykłady jak i certyfikowane szkolenia, obowiązuje kolejność zgłoszeń, poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej www.odpowiedzialny.com w zakładce Konferencja.

 3. Materiały konferencyjne zostaną udostępnione Uczestnikom w dniu wydarzenia.

 4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla Uczestników  Konferencji.

 5. Organizator może nie wyrazić zgody na udział Uczestnika w Konferencji jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Konferencji, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników.

 8. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Konferencji.

 

 

 

§ 3. Uczestnicy Konferencji i zgłoszenia

 

 1. Uczestnikami Konferencji mogą zostać wszystkie osoby, które zarejestrują się poprzez elektroniczny formularz i zaakceptują Regulamin.  Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie www.odpowiedzialny.com

 2. Uczestnikami szkoleń i wyjazdów studyjnych mogą zostać osoby, które posiadają status studenta.

 3. Liczba uczestników wykładów, szkoleń i wyjazdów studyjnych w ramach Konferencji jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.    

 4. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na stronie internetowej www.odpowiedzialny.com .  

 5. Obecność na wykładach jest obowiązkowa w przypadku uczestnictwa w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wykładu, warsztatu lub wyjazdu studyjnego w przypadku gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość Uczestników.

 7. Uczestnictwo w szkoleniach w ramach Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorom Konferencji swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji oraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji, również w sprawach związanych z realizacją szkoleń, drogą mailową.

 8. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie swojego wizerunku w ramach promocji i dokumentacji Konferencji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 4. Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konferencji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, skrócenia lub przerwania Konferencji z przyczyn zależnych jak i niezależnych od niego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.

 4. Wszelkie pytania należy kierować na adres: sknz@agh.edu.pl. W tytule należy wpisać „Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu” .

Partnerzy
Partner Strategiczny
Patronat honorowy
Organizator
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now