top of page
Businesswoman in white

Regulamin

VIII Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu

§ 1. Organizator

 

 1. Organizatorem Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, zwanej dalej Konferencją, organizowanej w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny Przemysł – kompleksowy zestaw narzędzi budujących wiedzę o wymaganiach i obowiązkach związanych z CSR”, jest Komitet Organizacyjny powołany przy Studenckim Kole Naukowym Zarządzanie,  działającym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, al. Adama Mickiewicza 30 , 30-059 Kraków. 

 2. Komitet Organizacyjny Konferencji, zwany dalej Organizatorem,  składa się wyłącznie z członków i opiekunów Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Konferencja odbędzie się 16-17 listopada 2023 roku, zgodnie z zamieszczonym regulaminem.

 2. Konferencja jest wydarzeniem bezpłatnym, dostępnym dla studentów i pracowników akademickich, jednakże ilość miejsc jest ograniczona. Zarówno na wykłady jak i certyfikowane szkolenia, obowiązuje kolejność zgłoszeń, poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej www.odpowiedzialny.com w zakładce Konferencja. 

 3. Materiały konferencyjne zostaną udostępnione Uczestnikom w dniu wydarzenia. 

 4. Organizator może nie wyrazić zgody na udział Uczestnika w Konferencji, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 5. Organizator nie jest stroną między Uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Konferencji. 

§ 3. Uczestnicy Konferencji i zgłoszenia

 

 1. Uczestnikami Konferencji mogą zostać wszystkie osoby, które zarejestrują się poprzez elektroniczny formularz i zaakceptują Regulamin.  Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie www.odpowiedzialny.com 

 2. Uczestnikami szkoleń mogą zostać osoby, które posiadają status studenta. 

 3. Liczba uczestników wykładów i szkoleń w ramach Konferencji jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.     

 4. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na stronie internetowej www.odpowiedzialny.com .   

 5. Obecność na wykładach jest obowiązkowa w przypadku uczestnictwa w szkoleniach. 

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wykładu lub w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość Uczestników. 

 7. Uczestnictwo w szkoleniach w ramach Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorom Konferencji swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji oraz z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji, również w sprawach związanych z realizacją szkoleń, drogą mailową. 

 8. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie swojego wizerunku w ramach promocji i dokumentacji Konferencji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 9. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. 

§ 4. Dane osobowe

 

 1. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wydarzenia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą mailową na temat wydarzeń i projektów realizowanych przez Organizatora. 

 2.  Uczestnik w każdej chwili może zwrócić się z prośbą o aktualizację, modyfikację lub usunięcie swoich danych osobowych z bazy Organizatora poprzez wystosowanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres: sknz@agh.edu.pl Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica mieszczącej się przy al. Adama Mickiewicza 30 w Krakowie. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa uczelni, do której państwo uczęszczają oraz rok studiów) będą przetwarzane w celu realizacji działań związanych ze sprawozdawczością z przeprowadzenia projektu pn. „Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu”. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty wykonujące czynności kontrolne lub nadzorcze wobec Administratora. Dostęp do danych mogą posiadać także osoby upoważnione przez administratora (w tym członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Zarządzanie” działającego przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków) oraz na podstawie stosownych umów dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest pozyskiwanie danych dla celów organizacji wydarzenia organizowanego przez administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektu. 
  Posiadają Państwo prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w wydarzeniu. Wszelkie             zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

       Dane kontaktowe administratora danych: 

       Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” 

       http://sknz.agh.edu.pl/ 

       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

       Inspektor Ochrony Danych Osobowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

       iodo@agh.edu.pl 

§ 5. Kontakt

 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem - SKN Zarządzanie.

 2. W imieniu Organizatora za wszelkie sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu odpowiedzialna jest Andrzej Lisowski (tel: 881 256 547, e-mail: andrz.lisowski@gmail.com). 

 3. Wszelkie pytania należy kierować na adres: sknz@agh.edu.pl. W tytule należy wpisać „Konferencja Odpowiedzialnego Biznesu”. 

​​

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Konferencji, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, skrócenia lub przerwania Konferencji z przyczyn zależnych jak i niezależnych od niego. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. 

bottom of page