top of page

Odpowiedzialne
KRUSZYWA

male-worker-with-bulldozer-in-sand-quarry.jpg

CO TO JEST KRUSZYWO?

W budownictwie wykorzystuje się wiele rodzajów materiałów, a wśród nich można znaleźć kruszywa budowlane. Kruszywo jest skalnym materiałem sypkim o pochodzeniu mineralnym, organicznym albo przemysłowym. Można je podzielić ze względu na różne kryteria, takie jak ziarnistość kruszywa, gęstość objętościowa, czy sposób ich pozyskania. 
W Polsce produkcja kruszyw w 2018 roku wyniosła 330 mln ton i zaspokoiła ono ok. 97% krajowego zapotrzebowania.
Podmioty produkujące kruszywa w naszym kraju są bardzo rozdrobnione – ponad 90% z nich stanowią mikroprzedsiębiorcy.  
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował systematyczny spadek wielkości produkcji kruszyw, nawet do 240 mln t w 2023 roku.

JAK DZIELIMY KRUSZYWA?

Ze względu na ziarnistość kruszywa wyróżniamy: 

 • kruszywa drobne – posiadają one ziarna o wymiarach mniejszych lub równych 4 mm, 

 • kruszywa grube – posiadają ziarna o wielkości większej niż 4 mm, 

 • kruszywa o ciągłym uziarnieniu – stanowią one mieszankę dwóch wcześniejszych typów. 


Często można też spotkać się z określeniem „kruszywa wypełniacze”. Jest to nic innego jak kruszywa, których ziarna przechodzą przez sito o otworach wielkości 0,063 mm. 


Ze względu na gęstość objętościową, kruszywa dzieli się na: 

 • lekkie – o gęstości mniejszej niż 1800 kg/m3, 

 • zwykłe – o gęstości od 1800 do 3000 kg/m3, 

 • ciężkie – o gęstości powyżej 3000 kg/m3. 


Kruszywa dzieli się także ze względu na sposób ich pozyskania: 

 • naturalne, 

 • sztuczne.  

ZASTOSOWANIA KRUSZYW

Materiał ten jest wykorzystywany w branży budowlanej, gdzie często stanowi nawet 70% objętości betonu. Znajduje także zastosowanie jako podkład pod nawierzchnie drogowe (będąc podsypką przy budowie dróg i torowisk). Kruszywo znajduje także zastosowanie do innych celów: 

 • do podwyższania terenu, 

 • do tworzenia podjazdów, 

 • do tworzenia warstw filtracyjnych, 

 • jako składnik „suchego betonu”, 

 • na drogach w okresie zimowym jako kruszywo uszorstniające). 

bottom of page