top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraAutor

Studenckie Praktyki Zawodowe a CSR

W ramach VI Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu nawiązaliśmy kontakt z portalem telestudent.pl. Specjalnie dla nas napisali artykuł o możliwościach, jakie dają studenckie praktyki zawodowe. Zapraszamy do lektury!
Studenckie Praktyki Zawodowe a CSR


Działalność CSR realizowana jest na różnych polach. W zależności od wielkości firmy bądź instytucji, jej celów biznesowych i statutowych, oddziaływania na środowisko naturalne czy otoczenie społeczne, różne podmioty realizują działania, które mają potwierdzać zrozumienie, odpowiedzialność i chęć wprowadzania zmian. Jednym z obszarów w ramach tego typu działań jest prowadzenie praktyk zawodowych dla przyszłych pracowników, niekoniecznie własnej firmy.


Praktyki różnią się zasadniczo od staży zawodowych. Ich celem jest wdrożenie studentów w zadania, które mogą wykonywać po ukończeniu studiów w zasadzie w dowolnej firmie z danej branży. Pozyskane praktyczne umiejętności pomagają znaleźć pracę, a jednocześnie utwierdzają praktykanta w słuszności dokonanego wyboru ścieżki zawodowej. Na wielu kierunkach są obowiązkowym elementem kształcenia, ocenianym zarówno przez opiekuna ze strony zakładu pracy, jak i jednostki edukacyjnej. W przeciwieństwie do stażu zawodowego nie mają na celu wdrożenia się do pracy w konkretnej organizacji, chociaż w wielu przypadkach po zakończeniu edukacji - firmy proponują albo odbycie stażu albo nawet od razu zatrudniają osoby, które odbywały praktyki w danej organizacji.


Forma zdalna

Coraz częściej, nie tylko z powodu pandemii, praktyki zawodowe przybierają formę zdalną. Dla wielu branż jest to akceptowalna, a nawet pożądana formuła. Umożliwia ona dostęp do odbycia ciekawych, wartościowych praktyk osobom, które w formie stacjonarnej nie miałyby takiej możliwości (np. z powodu odległości albo niepełnosprawności).

- W Telestudent praktyki realizujemy tylko w formule zdalnej już od wielu lat. Studenci dziennikarstwa, filologii, marketingu i zarządzania mogą w naszej redakcji zdobywać doświadczenie, które wykorzystają w przyszłej pracy. Dzięki takiemu podejściu możemy pomagać osobom z wielu Uczelni w Polsce i za granicą, niepełnosprawnym ruchowo, czy też mniej zamożnym, których nie byłoby stać na wyjazd i pobyt w innym miejscu – mówi Krzysztof Strymiński, Prezes firmy.


Organizacja praktyk w formule zdalnej to jednak nie tylko niewątpliwe zalety, istnieje też szereg problemów, z którymi borykają się organizacje decydujące się na taką formę wspomagania kształcenia zawodowego. To po stronie firmy pozostaje zapewnienie technicznej obsługi, zlecanie i kontrola wykonywania zadań, rozliczanie i ocenianie. Każdy stara się wykorzystywać dostępne narzędzia, jednak niełatwo jest znaleźć wystarczająco kompleksowo spełniające wszechstronne oczekiwania.

- Wykorzystujemy wiele nowoczesnych narzędzi informatycznych by sprawnie przeprowadzać proces praktyk. Brakuje nam jednak jednolitego systemu wspomagającego zarządzanie, które umożliwiłoby zwiększenie liczby osób obsługiwanych przez jednego pracownika firmy z uwzględnieniem optymalizacji czasu pracy – mówi Lena Wachowiak, Dyrektor ds rozwoju w Telestudent Sp. z o. o. - opiekun praktykantów od strony zakładu pracy.


Mimo istnienia ogromnej ilości oprogramowania wspomagającego samą pracę zdalną, brakuje takiego, które usprawniałoby proces zarządzania tym konkretnym obszarem działań. Warto wspomnieć, że mamy w tym przypadku do czynienia z kilkoma grupami interesariuszy.

  • Z jednej strony są to Praktykanci - najważniejsi uczestnicy procesu. Młode osoby wychowane w epoce Internetu oczekują nowoczesnych narzędzi, dostępnych online, które nie tylko ułatwią i zorganizują im wykonywanie zadań, zwizualizują proces w czasie, a przy okazji będą łatwe w obsłudze i dostępne na różnych urządzeniach (komputer, tablet, telefon).

  • Opiekunowie praktyk ze strony Uczelni, chcą na bieżąco obserwować proces przebiegu i oceniania praktyk w konkretnym zakładzie, potrzebują także pozostawać w kontakcie z opiekunami po stronie zakładu pracy, widzieć konkretne zadania i ich wyniki. Na końcu to oni wystawiają ocenę swoim studentom.

  • Opiekunowie ze strony zakładu pracy. To na nich spoczywa obowiązek przydzielania zadań, odpowiadania na wszelkie pytania i wątpliwości, przekazywania informacji zwrotnej i oceniania. Bardzo często efektem końcowym jest produkt lub usługa wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, dlatego musi ona reprezentować odpowiednio wysoki poziom. Dla nich najważniejsza jest sprawna komunikacja i możliwość przekazywania i odbierania zadań w postaci opisu tekstowego oraz najróżniejszych plików.

  • Firmy organizujące praktyki chcą widzieć procesy i ich wydajność na wyższym poziomie ogólności, zarządzających interesuje skuteczność, efektywność, wydajność i stopień wykorzystania zasobów osobowych i materialnych.

  • Uczelnie interesuje poziom kształcenia studentów oraz - podobnie jak firmy - efektywność pracy opiekunów i stopień wykorzystania dostępnych zasobów.


Zadania związane z organizacją i realizacją zdalnych praktyk zawodowych są na tyle specyficzne, że wykorzystanie istniejących systemów wspomagających zarządzanie jest trudne i kosztowne we wdrożeniu.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku tworzymy nowoczesne dedykowane oprogramowanie SZSPZ (System Zarządzania Studenckimi Praktykami Zdalnymi), które zostanie opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych, informacji pochodzących od innych interesariuszy, w tym Przedsiębiorstw i Uczelni Wyższych oraz samych Praktykantów. Celem projektu jest zapewnienie narzędzia zdecydowanie ułatwiającego organizację praktyk zawodowych w formule zdalnej. Mamy nadzieję, że jego powstanie zachęci większą liczbę podmiotów do aktywnej współpracy ze studentami. Jeżeli pozyskamy finansowanie, o które się ubiegamy i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to system w formie usługi - gotowy będzie najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku. Oczywiście wcześniej zaprosimy kilka przedsiębiorstw i Uczelni do aktywnego uczestniczenia w fazie uruchamiania usługi celem testowania. Zakładamy także, że przynajmniej w początkowej fazie system udostępnimy bezpłatnie wszystkim zainteresowanym stronom – mówi Krzysztof Strymiński.


Każda aktywność przedsiębiorstwa, również CSR, powinna być racjonalna, efektywna i wnosić jakąś wartość dodaną. Organizacja praktyk zawodowych z pewnością sprzyja rozwojowi zawodowemu samych studentów, ale może także przynosić wiele korzyści, nie tylko wizerunkowych, również podmiotom gospodarczym. Efekty pracy studentów, mogą przekładać się bezpośrednio na wartość biznesową, która powinna być optymalizowana i maksymalizowana. Dzięki prawidłowemu zastosowaniu system wspomagającego zarządzanie można przestać postrzegać organizację praktyk tylko w kategoriach kosztu. Oczywiście trudno wymagać od studentów takich samych efektów jak od pracowników etatowych. Ich wkład może być jednak wymierny i równoważyć a nawet przewyższać koszty związane z udostępnieniem niezbędnych zasobów i delegacją pracowników do opieki nad studentami. Im trudniejsze i bardziej odpowiedzialne zadania będzie wykonywała dana osoba, tym większa może być realna korzyść dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie dla Praktykanta. Dzięki temu nabędzie lub rozwinie więcej przydatnych kompetencji, możliwych do wykorzystania w późniejszej pracy zawodowej. Doświadczenie może także ułatwiać zdobycie konkretnej posady. Potencjalny pracodawca może na przykład zapytać o to jak takie praktyki wyglądały i jakie zadania udało się zrealizować.

Czy warto organizować praktyki zawodowe


W dłuższej perspektywie czasu, osoby odbywające praktyki zawodowe w danej organizacji mogą być zainteresowane odbyciem stażu i aplikowaniem do pracy w tej właśnie firmie lub instytucji. Z drugiej strony poznając praktykanta, zarówno jego mocne strony i talenty, jak i podejście do wykonywania zadań, np. takie cechy jak sumienność, rzetelność, lojalność, możemy chcieć zaproponować takiej osobie współpracę w przyszłości mając już orientację, w jakim typie i wymiarze zadań sprawdzi się najlepiej.

Jeżeli wiążemy przyszłość organizacji z młodym pokoleniem to poznanie oczekiwań takich osób, doświadczenia z pracą z nimi, wdrażanie elementów, na których im zależy stanowi kluczowy czynnik owocnej współpracy. Organizując praktyki zawodowe możemy także lepiej zrozumieć potencjalnych pracowników, ich sposób myślenia, misję, wartości, cele życiowe i zawodowe, sposób postrzegania kariery jak i umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii. To nie tylko studenci „uczą się firmy” ale także „firmy uczą się młodych”. Praktyki zawodowe i staże są tutaj idealnym polem do doświadczeń dwustronnych.

18 wyświetleń0 komentarzy

댓글


bottom of page